ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ความร่วมมือระหว่างองค์กร

CLBS ให้ความสำคัญในความร่วมมือระหว่างองค์กรกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ดังที่เราได้ให้การสนับสนุนกระบวนการศึกษาและ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั้งในด้านทักษะเชิงวิชาการและทักษะระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งโครงการต่างๆ มากมาย ร่วมกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย ทุกโครงการที่เราจัดทำขึ้นล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จ ดังที่ได้พิสูจน์ให้เห็นประจักษ์แล้ว ในช่วงระยะเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

CLBS + CAMT

CLBS มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT) ตั้งแต่ปี 2009 โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา CLBS ได้ร่วมมือกับทางวิทยาลัยสื่อ (CAMT) จัดโครงการต่างๆ ให้นักศึกษา ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ Software Camp, เวิร์คชอปเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการเข้าร่วมงาน ShowPro เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ เรายังได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับวิทยาลัยสื่อในการคัดสรรและรับนักศึกษาเข้าทำงานในบริษัทในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานมาอย่างต่อเนื่อง

CLBS กับโครงการ “ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานด้วยกลไกสมาพันธ์”

CLBS ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT) มอบประสบการณ์การทำงานจริงก่อนจบการศึกษาแก่นักศึกษา ผ่านโครงการ “ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานด้วยกลไกสมาพันธ์ หรือ WiL (Work – integrated Learning Alliance)” โครงการนี้เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตรฯ อีกด้วย

แชร์หน้านี้!
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา... สมัครงาน!